Czwarte spotkanie w ramach cyklu „Sędziowie Sędziom o Mediacji”

W dniu 11 marca 2024 roku w Sądzie Okręgowym w Radomiu odbyło się kolejne spotkanie w ramach
projektu „Sędziowie Sędziom o Mediacji”. Na spotkanie licznie stawili się sędziowie ze wszystkich
sądów rejonowych w okręgu radomskim i Sądu Okręgowego w Radomiu.

Sędziowie prowadzący spotkanie tj. Agnieszka Owczarewicz (SO Warszawa) i Rafał Wagner (SO
Warszawa) przedstawili korzyści płynące z dążenia do polubownego rozwiązywania sporów sądowych,
sposoby wykorzystywania posiedzenia przygotowawczego dla kierowania stron do mediacji lub podjęcia
rozmów o ugodowym zakończeniu sporu, praktyczne aspekty koncyliacji i pozytywne efekty jej
prowadzenia dla spadku ilości spraw w referatach sędziów.

Ponadto uczestnicy spotkania zapoznali się z założeniami działania Stowarzyszenia GEMME, zasadami
przyjęcia do groma członków Stowarzyszenia i wzorami dokumentów ułatwiających kierowanie spraw do
mediacji opracowanymi przez polską sekcję Stowarzyszenia oraz dobrymi praktykami wypracowanymi
przez członków stowarzyszenia. Zgromadzeni sędziowie wymieniali się swoimi doświadczeniami z
kierowania spraw do mediacji i skutecznymi technikami nakłaniania stron do skorzystania z polubownych
sposób rozwiązywania sporów oraz pomysłami dotyczącymi wykorzystania różnych narzędzi
procesowych dla zakończenia ugodowego sprawy sądowej.

W trakcie spotkania atmosfera była twórcza i entuzjastyczna. W kolejnych dniach po spotkaniu
Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Radomiu otrzymywał od sędziów informacje o
skutecznym wykorzystaniu praktycznym wiedzy uzyskanej przez sędziów na spotkaniu i pozytywnych
efektach zastosowania technik i pomysłów na nim przedstawionych.