SĘDZIOWIE SĘDZIOM O MEDIACJI

Polska sekcja GEMME rusza z nowym projektem promującym mediację.

1. Nazwa projektu: SĘDZIOWIE SĘDZIOM O MEDIACJI

2. Istota projektu: organizacja warsztatów o mediacji prowadzonych przez sędziów członków Polskiej Sekcji Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na rzecz Mediacji GEMME z udziałem sędziów danego sądu, wymiana doświadczeń w zakresie kierowania spraw do mediacji, przedstawienie i omówienie „dobrych praktyk” z realizacji czynności mediacyjnych, współpracy z mediatorami i ośrodkami mediacyjnymi.

3. Cel projektu: popularyzacja i promowanie mediacji, kierowania spraw do mediacji, wymiana doświadczeń z zakresu praktyki mediacji, propagowanie postaw wspierania mediacji jako formy rozwiązywania sporów sądowych.

4. Organizacja warsztatów:
– organizator weryfikuje zainteresowanie sędziów danego sądu mediacją i gotowość do spotkanie w ramach 2-3 godzinnych warsztatów,
– organizator komunikuje się z koordynatorem projektu z ramienia GEMME celem ustalenia terminu warsztatów i ustalenia grupy sędziów prowadzących warsztaty (2-3 sędziów),
– organizator przygotowuje informację o warsztatach z zaproszeniem kierowanym do sędziów danego sądu (optymalnie w komunikacji elektronicznej), ustala termin zgłoszeń i listę uczestników warsztatów, dokonuje rezerwacji sali (sala konferencyjna, sala rozpraw lub innego miejsca spotkań sędziów), zawiadamia prezesa sądu,
– informacja o warsztatach na stronie internetowej GEMME oraz w komunikacji elektronicznej (komunikatory grup sędziów),
– omówienie realizacji warsztatów na spotkaniu on-line.

Wskazania:

 • organizator warsztatów powinien cieszyć się szacunkiem i zaufaniem
  sędziów danego sądu
 •  w ramach organizacji warsztatów wskazuje się na inicjatywę Polskiej Sekcji
  Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na rzecz Mediacji GEMME

5. Uczestnicy spotkania: sędziowie członkowie GEMME i sędziowie danego sądu (lokalnych sądów).

6. Tematyka spotkań: mediacja cywilna (szeroko rozumiana)

7. Przebieg warsztatów (2-3 godziny):

Część I:

 • wprowadzenie wraz z informacją o Polskiej Sekcji Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na rzecz Mediacji GEMME
 •  odniesienie do doświadczeń sędziów uczestników warsztatów w zakresie stosowania mediacji w poszczególnych kategoriach spraw (opinie, uwagi, komentarze sędziów danego sądu)
 •  przedstawienie i omówienie zagadnień kierowania spraw do mediacji na różnych etapach postępowania (posiedzenie niejawne, posiedzenie przygotowawcze, rozprawa przed sądem I instancji, postępowanie przed sądem II instancji) przerwa kawowa (ok. 15 minut)

Część II:

 • prezentacja „dobrych praktyk” mediacyjnych (ulotki, pouczenia, czynności organizacyjne przewodniczących wydziałów i kierowników sekretariatów, wsparcie asystentów sędziów, zarządzanie biegiem sprawy, monolog sędziego o mediacji, listy do stron i pełnomocników, wykorzystanie owoczesnych technologii – komunikacja elektroniczna i mediacja zdalna itd.) – dyskusja uczestników warsztatów
 •  omówienie zasad współpracy z mediatorami i ośrodkami mediacyjnymi
 •  podsumowanie spotkania

8. Koordynator projektu z ramienia GEMME – sędzia Piotr Marciniak Komunikacja elektroniczna poprzez adres warsztaty@gemmeeurope.org z dopiskiem w tytule wiadomości „Sędziowie Sędziom o Mediacji” (z podaniem kontaktu telefonicznego).